Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződései Feltételek az alábbi szolgáltató és az Ön, mint a www.ecosolutions.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybe vevő vásárló között létrejött távol lévő felek között kötettett szerződéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazza mind a szolgáltató, mind a vevő részéről. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II. 5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és fizetési kötelezettséggel jár.

A szolgáltató ÁSZF szerinti szolgáltatások igénybevételéhez a jelen ÁSZF elfogadása szükséges.

Az ÁSZF elfogadása a szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon a vevő regisztrációja/jelentkezése során történik, az űrlapon található, az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével.

A sikeres regisztráció/jelentkezés egyik előfeltétele az ÁSZF feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel a szolgáltató és a vevő között az ÁSZF szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre.

Abban az esetben, ha a vevő az ÁSZF feltételeit a fenti módon nem fogadja el, nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra/jelentkezésre sincs lehetősége.

Az ÁSZF elfogadását és a sikeres regisztrációt/jelentkezést követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

A vevő a Megrendelem/Jelentkezem gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

1. Szolgáltató (cégadatok):

e-co Solutions Kft.

székhely: 2051 Biatorbágy, Hámory Imre utca 31/3.

adószám: 26338044-2-13

cégjegyzékszám: 13-09-193534

telefonszám: 06 20 999 4790

e-mail: edit.karman@gmail.com

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások:

  1. Egyéni és csoportos coaching konzultáció
  2. Online és személyes workshop
  3. Tréning
  4. Ezek kombinációja. A termékek ára bruttó ár. A számla áfát tartalmaz.

3. A rendelés menete:

3.1 A megrendelő űrlap kitöltésével történik a rendelés. A vevőtől kért adatok: teljes név, e-mail cím, lakcím telefonszám. Az összes adat megadására szükség van a megrendelés teljesítéséhez. A megrendelőlap helyes kitöltéséért, az adatok pontos megadásáért a vevő felel.

3.2 A megrendelés leadásának feltétele az általános vásárlási feltételek és adatkezelési tájákoztató ismerete és elfogadása.

3.3 A megrendelés gombra kattintva a vevő elküldi a megrendelését. Ezzel létrejön a vevő és a szolgáltató közti elektronikus úton megkötött szerződés.

3.4 A vevő a megrendelésről az általa megadott email címen visszaigazolást kap, illetve a vásárlás számlája is e-mailben érkezik meg a részére.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a vevőnek.

4.2 A szolgáltató köteles az általa nyújtott információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

4.3 A szolgáltató jogosult a meghirdetett szolgáltatások témájának, időpontjának, valamint a helyszínnek és az előadóknak az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. A szolgáltatások esetleges törléséről illetőleg a helyszín és az időpont módosulásáról szolgáltató köteles vevőt legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított 72 órával megelőzően értesíteni és a részvételi díjat maradéktalanul visszatéríteni.

4.4 A szolgáltató jogosult ezen ÁSZF egyoldalú módosítására, mindazon esetekben amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

4.5 A szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

4.6 A szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott vevőknek, a vevők csoportjának biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

3. A vevő jogai és kötelezettségei

3.1 A vevő, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett szolgáltatáson jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatás igénybevételére.

A vevő jogosult a megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

3.2 A vevő, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett szolgáltatásokon való tényleges részvételre nem kötelezhető. Amennyiben azonban a szolgáltatáson nem vesz részt, és annak megkezdése előtti 72 óráig előzetesen nem mondja azt le, nem kérheti a szolgáltatás megtartását, és a díj visszafizetését.

3.3 A vevő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéról meggyőződni, az ebben történt változást a szolgáltatás megkezdéséig jelenteni.

3.4 A vevő a szolgáltatásokon köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a foglalkozás megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja.

4. A szolgáltatás helye és ideje

4.1 A szolgáltatásokat a szolgáltató a www.ecosolutions.hu weboldalon és ahhoz tartozó Facebook oldalon megjelölt helyszínen rendezi meg, a helyszínben történő változásokról szolgáltató köteles a vevőket értesíteni.

5. A szolgáltatások díjai, fizetési mód

5.1 A szolgáltatásokon való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a szolgáltatás díjának befizetése.

A szolgáltatás díjait a foglalkozások oldalán leírt módon, előre utalással lehet kiegyenlíteni. Az aktuális részvételi díjak a szolgáltatásokat bemutató oldalakon kerülnek meghatározásra.

5.2 A szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg a 2 főt. Ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik időpontban használható fel.

6. A szolgáltatások lemondása

6.1 A konzultációk lemondásának feltételei:

A lefoglalt időponttól számolva minimum egy héttel korábbi lemondás esetén a konzultáció díja 100 %-ban visszafizetésre kerül a befizető bankkártyájára vagy bankszámlájára.

72 órán túli és 1 héten belüli lemondásnál 50 % a visszatérítés mértéke, 72 órán belül pedig már nincs lehetőség a visszatérítésre. A lemondás történhet az automata rendszeren keresztül, a visszaigazoló e-mailben megadott linken vagy a edit.karman@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben. A lemondás után az időpont felszabadul és szabadon foglalható lesz bárki számára. Ha jár a visszatérítés, akkor az 3 munkanapon belül visszautalásra kerül. A fenti szabálytól egyéni elbírálás kapcsán eltekinthetünk.

Ha a vevő a konzultáción nem jelentkezik a lefoglalt időpontban vagy nem vagy elérhető telefonon, Google meet-en, akkor sem jár vissza a konzultáció díja. Vészhelyzet esetén ettől el lehet tekintetni. Késés esetén nincs lehetőség tovább tartani a konzultációt, az előjegyzés szigorúan meghatározott ütemben zajlik.

6.2 A konzultációk időpontja módosításának feltételei

48 órán belül nem lehetséges, előtte szabadon módosítható a szabad időpontok bármelyikére. A módosításra a visszaigazoló e-mailekben található linkre kattintva van lehetőség. Egyedi időpont kérésére jelenleg nincs lehetőség.

Ha a szolgáltató miatt késik vagy nem valósul meg a beszélgetés, teljes mértékű a kártalanítás, soron kívül foglalható új időpont, illetve választható a konzultáció díjának visszafizetése.

7. Elállás joga

7.1 A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a fogyasztó az elállási jogát. A nem tárgyi adathordozókra vonatkozó, eltérő elállási jogi lehetőséggel nem minden esetben kíván élni a szolgáltató, a vevőknek nyújtott extra garancia keretében. A vásárló minden esetben tájékoztatva van e jogáról e-mail formájában.

7.3 Részletek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak
fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával;
vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott
határidő lejárta előtt elküldi.
(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §sal összhangban gyakorolta.
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a
vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

7.4 Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben a megrendelő élni kíván az elállási jogával, ezt írásban jelezheti a edit.karman@gmail.com email címre küldött elektronikus levélben. Az elállási nyilatkozatnak világosnak és egyértelműnek kell lennie, az indoklás okára nem kell kitérni. Az elállás tudomásra jutásától számított 8 napon belül visszatérítjük a vételárat a vevő részére a vevő által megadott bankszámlaszámra történő utalás formájában.


8. Szerzői jogok

8.1 A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel és kizárólag saját célra használja fel.

8.2 A szolgáltatásról hang vagy videó felvétel csak a szolgáltató beleegyezésével készíthető. Amennyiben ilyen felvétel készül, arról a felvétel készítője a vevőket előre tájékoztatni köteles, és a felvételt a vevők, valamint a szolgáltató számára díjmentesen rendelkezésre bocsátja.

8.3 A szolgáltatások és a hozzá tartozó weboldal, blog, Facebook, Pinterest, Instagram, Youtube oldal teljes tartama és a hírlevelek szerzői jogvédelem alatt állnak, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak a szolgáltató írásos beleegyezésével lehetséges. Amennyiben a szolgáltató a szolgáltatások, a weboldal vagy a hírlevelek tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleli harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 40.000 Ft + ÁFA összegű kötbért számláz naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

8.4 A vevő beleegyezik, hogy a szolgáltatások összefoglalóit, azok tapasztalatait a vevők teljes nevének megjelölése nélkül, csupán keresztnév megjelöléssel a szolgáltató nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon, Instagramon, hírlevélben példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a vevő a szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

8.5. Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalra történő feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszüntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken.

9. PANASZKEZELÉS

Panasz benyújtásának lehetőségei:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.,
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf: 20., Központi telefonszám: +36 1 459
4800 Faxszám: +36 1 210 4677

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség megyei kirendeltségei

Bírósági kereset benyújtása (Ptk. 2013. V. tv. és Polgári Perrendtartásról szóló 1952. III. tv.)

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Kelt, Budapest, 2023. június 1.